Organization
Organizing Committee :
Chairperson: Ryo Yoshida (Univ. of Tokyo, Japan)
Vice chairperson: Takashi Miyata (Kansai Univ., Japan)

Advisory Board :
Sanford A. Asher (Univ. of Pittsburgh, USA)
Jian Ping Gong (Hokkaido Univ., Japan)
Allan S. Hoffman (Univ. of Washington, USA)
Alexei Khokhlov (Moscow State Univ., Russia)
Patrick De Kepper (Centre de recherche Paul Pascal/CNRS, France)
Kazunori Kataoka (Univ. of Tokyo, Japan)
Haruma Kawaguchi (Keio Univ., Japan)
Teruo Okano (Tokyo Women’s Med. Univ., Japan)
Yoshihito Osada (Hokkaido Univ., Japan)
Mitsuhiro Shibayama(Univ. of Tokyo, Japan)
Ronald A. Siegel (Univ. of Minnesota, USA)
Jurgen Vogt (CIBA Vision Corp., USA)
Masayoshi Watanabe (Yokohama Nat’l. Univ., Japan)
Miklos Zrinyi (Budapest Tech. Univ., Hungary)

Local Organizing Committee :
Takashi Aoki (Kyoto Inst. of Tech.)
Takao Aoyagi (Kagoshima Univ.)
Hidemitsu Furukawa (Hokkaido Univ.)
Tatsuo Kaneko (JAIST)
Akihiko Kikuchi (Tokyo Univ. of Sci.)
Shingo Matsukawa (Tokyo Univ. of Marine Sci. and Tech.)
Yukio Nagasaki (Univ. of Tsukuba)
Yukikazu Takeoka (Nagoya Univ.)
Kenji Urayama (Kyoto Univ.)